БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

5 клас

Дата Назва тэмы Заданне для выканання Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц

22.04

Душэўны стан Стася.Тэма і асноўная думка твора

С.65-71 дачытаць, с.71-72 пытанні

 

23.04

М.Лужанін “Добры хлопец Дзік”

С.71-89 прачытаць

https://www.youtube.com/watch?v=-yCAD1awxQs

 

29.04

Гуманістычнае гучанне твора М.Лужаніна “Добры хлопец Дзік”

С.89-105 прачытаць, с.105 заданне № 9

 

30.04

Уладзімір Караткевіч “Былі ў мяне мядзведзі”

С.106-116 прачытаць

 

Відэакантэнт https://www.youtube.com/watch?v=54vIMu7lb0Q

06.05

Уладзімір Караткевіч “Былі ў мяне мядзведзі”

Дачытаць твор, с .123-пытанні

 

11.05

Мастацкая ідэя апавядання

Скласці план, с.124-127 прачытаць і  зрабіць канспект (выпісаць тэрміны)

 

13.05

Міхась Лынькоў «Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў»

С.129-143 прачытаць

 

14.05

Аўтарскі гумар, аўтарская сімпатыя, добразычлівае стаўленне да герояў

С143-159 прачытаць

 

20.05

Аўтарскі гумар, аўтарская сімпатыя, добразычлівае стаўленне да герояў

С.159-167 прачытаць

 

21.05

Жанравыя адметнасці прыгодніцкай аповесці-казкі

С.170-пытанні

 

 

6 клас

Спіс твораў для дадатковага чытання 6 клас

1.Янка Маўр. «У краіне райскай птушкі».

2.Іван Пташнікаў. «Арчыбал».

3.Генрых Сянкевіч. «Незабыўная старонка славянскай мінуўшчыны».

4.Я. К у п а л а. «Курган».

5.У. Караткевіч. “ Зямля пад белымі крыламі”

6.Вячаслаў Адамчык. «Урок арыфметыкі».

7.Янка Брыль. «Сірочы хлеб».

8.Алена Васілевіч. «Горкі ліпавы мёд».

9.Анатоль Вярцінскі. «Рэквіем па кожным чацвёртым».

10.Уладзімір Караткевіч. «Кніганошы».

Дата Назва тэмы Заданне для выканання Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц

20.04

21.04

І. Пташнікаў “Алені”

Прачытаць, с.251 пыт.12

 

23.04

24.04

А. Жук “Стары бабёр”

Прачытаць, с.262пыт.11

 

30.04

01.05

Я. Маўр “Багіра”

Прачытаць, с.271, пытанні

 

04.05

05.05

Я.Колас. “Конь і сабака”

Вывучыць на памяць

 

 

7 клас

Дата Назва тэмы Заданне для выканання Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц
22.04 Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі Артыкул. стар. 161-162. д/з: Падабраць з любых празаічных твораў 1-2 урыўкі, у якіх адлюстравана паэзія ў прозе.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8QExWhyOTZM

 

24.04  Змітрок Бядуля "Шчасце не ў золаце"

. Д/з: с. 162-163, пытанні да твора. Напісаць міні-сачыненне "Як я разумею шчасце". 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDZpwDvuRnw

29.04(30.04) М. Танк "Дрэвы паміраюць". А. Разанаў "У парку".  Д/з : М. Танк "Дрэвы паміраюць" - на памяць. Выразнае чытанне вершаў. Адказы на пытанні, с. 164, 165  
01.05  Мастацкая літаратура і навука. Цётка (Алаіза Пашкевіч). Артыкул "Шануйце роднае слова"  Д/з: адказаць на пытанні да ўступнага артыкула і да твора Цёткі «Шануйце роднае слова».  

 

8Б, 8В класы

Дата Назва тэмы Заданне для выканання Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц
  "Кандрат Крапіва. Байкі" 

Д/з: байку К. Крапівы "Дыпламаваны баран" вывучыць на памяць. https://www.youtube.com/watch?v=pv5NjfXRcUU

 

 

8 А,Б,В класы

Дата Назва тэмы Заданне для выканання Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц

23.04

(20.04,24.04)

“Чаму ў гонар разбойніка Машэкі складаліся паданні і быў названы горад над Дняпром?”

Выразнае перачытванне паданняў пра Магілеў; параўнанне фальклорных твораў з паэмай Я.Купалы “Магіла льва”, высвятленне іх падобнасці а адметнасці.

 Абагульненне ведаў па паэме

Я.Купалы “Магіла льва”

Напісаць сачыненне па адной з тэм:

  1. “Асілкам гэтакім ад роду Машэка быў…”
  2. “Так страшным стала яго імя…”
  3. “З Наталькай вышла гэтаксама,

     Сама к бядзе пайшла сваей…”

4. “Яго высокую магілу “Магілай льва народ назваў”

 

30.04

(25.04,01.05)

А Куляшоў. “Маці”

с. 235-236 – паняцце пра баладу (ведаць асаблівасці балады);

выразнае чытанне балады;

рэальнае і фантастычнае ў баладзе;

выразнае чытанне балады (с. 232 – 234),

адказваць на пытанні (с. 234 – 235)

https://www.youtube.com/watch?v=_2P5jUsT-30

 

07.05

(04.05,08.05)

К. Крапіва. “Ганарысты парсюк”, “Дыпламаваны баран”

Выразнае чытанне баек К.Крапівы (с. 236-238);

азнаямленне з артыкуламІ “Байка”, “Алегорыя”

(с. 239- 240);

с. 240 – адказваць на пытанні;

вывучыць на памяць байку “Дыпламаваны баран”

 

14.05

(11.05,15.05)

Драматычныя жанры.

Жыцце і побыт засцянковай шляхты ў камедыі Я.Купалы “Паўлінка”. Проціпастаўленне ў п’есе шляхецкай пыхлівасці і народнай кемлівасці

Асаблівасці драматычнага роду, занемства з драматычнымі жанрамі (с. 241-243);

гісторыя развіцця беларускага тэатра;

чытанне па ролях першага акта п’есы;

Паглядзець відэазапіс спектакля “Паўлінка” (па п’есе Я.Купалы “Паўлінка”)

 

21.05

(18.05,22.05)

Самабытныя народныя характары ў п’есе Я.Купалы “Паўлінка”. Сродкі стварэння камічнага. Вобраз Паўлінкі як увасабленне беларускага нацыянальнага характару

Аналіз вобразаў Паўлінкі, Адольфа Быкоўскага, Сцяпана Крыніцкага, Пранціся Пустарэвіча

 

Вызначэнне ў тэксце другога акта п’есы моўных сродкаў і прыемаў, якія дапамагаюць стварыць смешныя, камічныя сцэны, глыбей зразумець характары герояў

Скласці план характарыстыкі аднаго з персанажаў камедыі, адабраць матэрыял для вуснага паведамлення пра гэтага героя (цытаты)

 

28.05

(25.05,29.05)

“Паўлінка” – класічны твор беларускай драматургіі і тэатра

   

9 клас

Спіс твораў для дадатковага чытання 9 клас

    1.І. Мележ. “Людзі на балоце”.

  1. А н д р э й М а к а ё н а к. «Зацюканы апостал»
  2. У л а д з і м і р К а р а т к е в і ч. Раман «Каласы пад сярпом тваім»

   4 К а н д р а т  К р а п і в а. Камедыя «Хто смяецца апошнім».

  1. Віктар Шніп. Зб. «Балада камянёў».
Дата Назва тэмы Заданне для выканання Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц

20.04

А.Куляшоў. Слова пра паэта.

С.182, пыт.2

С.182, пыт.4

22.04(9А); 24.04(9Б)

Грамадзянская, маральна-этычная тэматыка вершаў А. Куляшова

С.182-187; верш “На Паўмільярдным кіламетры” на памяць

С.187, пыт.8

25.04

М.Танк. Слова пра паэта. Філасофскі роздум пра чалавека, яго жыццёвае прызначэнне

С.189-194; верш “Ты яшчэ толькі намёк на чалавека” на памяць; прач. аповесць І.Шамякін“Непаўторная вясна”

 

29.04 (9А)

01.05 (9Б)

І.Шамякін. “Непаўторная вясна”

С.205-218; аповесць “Непаўторная вясна”

 

04.05

Духоўны свет Пятра і Сашы

Прачыт. Я.Брыль. апавяданне “Memento mori”

 

06.05 (9А)

08.05 (9Б)

Я.Брыль. Апавяданне “Memento mori”

Прач.У.Караткевіч.аповесць “Дзікае паляв. Караля Стаха” 1-6 раздз.

 

11.05

У.Караткевіч. Аповесць “Дзікае паляванне Караля Стаха”

Прачыт. 1-6 раздзелы

 

13.05 (9А)

15.05 (9Б)

У.Караткевіч. Аповесць “Дзікае паляванне Караля Стаха”

Прачыт. 7-11 раздзелы

 

18.05

У.Караткевіч. Аповесць “Дзікае паляванне Караля Стаха”

Прачыт. да канца аповесць

 

20.05 (9А)

23.05 (9Б)

Я.Янішчыц. Слова пра паэтэсу. Тэматычная палітра лірыкі

Верш “Ты пакліч мяне, пазаві” на памяць

 

25.05

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

 

 

       
       

 

10 клас

Дата Назва тэмы Заданне для выканання Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц
21.04 У. Караткевіч. Раман "Каласы пад сярпом тваім" Тэма " Духоўны воблік галоўнага героя рамана Алеся Загорскага". 

Д/з: С.261-269. С. 274, пыт. 2-3, Дапоўніць кластар, змешчаны ў відэакантэнце. https://www.youtube.com/watch?v=4T6J6l1Df4M

 
       
       

 

11 клас

Дата Назва тэмы Заданне для выканання Рэкамендаваны кантэнт адкрытых інтэрнэт-крыніц

20.04

23.04

Пошукі і наватарства ў галіне паэтычнай формы

Верш на памяць (на выбар)

 

 

Кантрольнае сачыненне

 

 

 

Асэнсаванне ў сучаснай прозе стасункаў асобы і грамадства, повязі часоў і пакаленняў

Прачыт.У.Сцяпан “Адна капейка”; Я.Сіпакоў “Кулак”

 

 

Пошукі і наватарства ў сучаснай беларускай драматургіі

Прач. С.Кавалёў “Стомлены д’ябал”; У.Бутрамееў “Страсці па Аўдзею”

 

 

Падагульненне вывучанага